Posts tagged ‘Regeringen’

Sveriges demokrati

Det är väl ingen som egentligen tror att SVT är objektivt? Tänkte väl det. SVT styrs självklart genom regeringen, och därför var det bara riksdagspartierna som fick delta i Agendas partiledardebatt.

Europafrågor kommer också stå på Agendas agenda, med tanke på EU-valet och det kommande svenska ordförandeskapet i EU.

Men, vad är det som säger att samma partier som sitter i Sveriges regering ska sitta i EU-parlamentet? Varför får till exempel inte Junilistan som fick 14% av rösterna i förra valet vara med och diskutera EU-frågor. Självklart för att regeringen styrs av regeringen.

Piratpartiet förväntas få runt 5% i årets EU-val, vilket innebär att de skulle få minst ett mandat i parlamentet. De får ändå inte vara med och diskutera EU-politik! Varför inte? Regeringen börjar självklart bli rädda. Kommer Piratpartiet in i EU-parlamentet, och framförallt i riksdagen, så kan de röra runt ordentligt i grytan. Det här är Sveriges demokrati i ett nötskal!

Annonser

19 maj 2009 at 9:16 Lämna en kommentar

Vad är Ipred?

Den 1 april börjar Ipred-lagen att gälla i Sverige. Den svenska lagen kallas egentligen ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område” men det mesta är direkt hämtat från EU-direktivet Ipred (International Property Rights Enforcement Directive). För att göra det enklare fortsätter vi ändå att kalla den för Ipred-lagen.

Det här är Ipred (hämtat från DN):

  1. Branschorganisationer tillåts som tidigare att spana efter misstänkt brottslighet och samla in IP-adresser.
  2. De kan gå till civilrättslig domstol och begära att internetoperatörerna lämnar ut uppgifter om vilket internetabonnemang som IP-adressen tillhör. Operatören riskerar böter om domstolens beslut inte följs.
  3. Identitet avslöjas. Internetleverantörerna måste enligt lag spara uppgifter om vilket abonnemang som använt en viss IP-adress.
  4. Branschorganisationen kan sedan ställa sina krav direkt till den misstänkte, till exempel att aktiviteterna ska upphöra, i form av ett varningsbrev.

Regeringen svarar på vanliga frågor om Ipred.

Är man skyldig att avslöja att man själv eller någon nära anhörig har begått brott?

Nej. […]

Vad händer om den som avkrävs information inte har tillgång till den begärda informationen?

[…] För att utreda hur det förhåller sig med detta kan det hållas förhör inför domstolen. Framkommer det att han eller hon inte har den begärda informationen ska något vitesföreläggande inte meddelas.

Varför ska rättighetshavare ges bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning?

Syftet med förslaget är att motverka den olagliga fildelningen och därigenom få användarna att istället använda de lagliga alternativ som ger bl.a. upphovsmän och artister ersättning för det material som tillgängliggörs och kopieras. På så sätt ges förutsättningar för nytt skapande och marknaden får förutsättningar att utveckla de lagliga alternativen för att ta del av musik, film, litteratur och annat upphovsrättsligt skyddat material via Internet.

Den stora frågan är om film- och skivbolag bryr sig om att försöka ta fram lagliga alternativ via Internet när de kan fortsätta att tjäna pengar som de alltid har gjort?

Vad säger en IP-adress om vem som begått intrånget? IP-adressen leder väl bara till innehavaren av abonnemanget?

Det stämmer att IP-adressen leder till abonnenten. Det vi talar om är alltså första steget, inte den slutliga prövningen av om abonnenten kan hållas ansvarig. Utan information om abonnenten finns det i princip inte någon möjlighet att ta reda på vem som har begått intrånget. Regleringen innebär alltså inte att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen utan att han känner till det. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada. Det blir förstås upp till domstolen att avgöra om bevisningen håller i det enskilda fallet. Exempelvis kan omständigheterna vara sådana att endast en person har haft tillgång till abonnemanget. Det kan också finnas annan bevisning, t.ex. vittnesuppgifter.

(Fetstil är egen markering.) Rättighetshavaren måste alltså kunna bevisa att det är ägaren till abonnemanget som har orskat skada. Och, om någon lyckats ta sig in på ditt låsta trådlösa nätverk, hur ska du kunna försvara dig? Det är fortfarande många frågor som återstår, och lagen närmar sig med stormsteg.

Ni kan själva gå in på Regeringens FAQ om Ipred och läsa mer. Läs även vad andra bloggare skriver om Ipred.

27 mars 2009 at 19:39 6 kommentarer

Vad är egentligen FRA?

FRA (Försvarets Radioanstalt) är en civil myndighet som bedriver signalspaning på uppdrag av regeringen, samt de myndigheter som regeringen bestämmer. Signalspaning möjliggör kartläggningen av yttre militära hot och andra utländska förhållanden som kan påverka Sveriges säkerhet, till exempel internationell terrorism. FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och bolag med teknisk informationssäkerhet.

Många likställer nog FRA med just signalspaning och signalspaningslagen, det är ju trots allt Sveriges signalspaningsorganisation. På regeringens webbplats hittar man lite frågor och svar om signalspaning. Nedan följer några utdrag från sidan:

Kommer inrikestrafik att vara föremål för signalspaning?

Nej. Rent tekniskt kan det inte helt uteslutas att inrikestrafik skulle kunna hamna i FRA:s system eftersom inrikes trafik förmedlas utan att den som kommunicerar kan påverka hur detta sker.

Alltså, det är rent tekniskt möjligt att inrikestrafik hamnar i FRA:s system?

Varför behövs inte brottsmisstanke som underlag för signalspaning?

Försvarsunderrättelseverksamhet har inget med brottsmisstankar att göra. Underrättelserna används inte som bevis mot någon i ett rättsligt förfarande. För det ändamålet finns möjlighet för polisen att använda hemliga tvångsmedel, t.ex. hemlig teleavlyssning. Det är oerhört viktigt att man gör en klar åtskillnad mellan polisens verksamhet, som riktas mot enskilda personer i Sverige som misstänks för ett brott, och försvarsunderrättelseverksamhet, som riktas mot andra stater och organisationer vars verksamhet påverkar svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Försvarsunderrättelseverksamheten varken kan eller får bidra till att i konkret brottsbekämpande syfte kartlägga en utpekad individs koppling till brottslig verksamhet.

Vilka är de främsta argumenten till varför signalspaningslagen behövs?

1. Under hela efterkrigstiden har det bedrivits en oreglerad signalspaning. Detta är inte acceptabelt ur ett integritetsperspektiv.

FRA kommer alltså förbättra integriteten för oss svenskar?

Hur tillgodoses skyddet av enskildas integritet?

Det finns flera starka kontrollmekanismer och funktioner som garanterar att signalspaning sköts enligt lagen:

– Den får inte avse endast en enskild fysisk person.
– Den måste vara proportionerlig i förhållande till det angivna syftet.
– Det måste vara klart att informationen inte kan inhämtas på ett mindre integritetspåverkande sätt.
– Dessutom är gränsen mycket tydlig gentemot exempelvis polisiär verksamhet.

Ger signalspaningslagen FRA rätt att ta del av all e-posttrafik som passerar landets gräns?

Nej, FRA får bara inhämta sådan information som är relevant för försvarsunderrättelseverksamheten. Det betyder att informationen ska ha betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet. Bara information som rör utländska förhållanden får inhämtas.

Detta säkerställs genom att inhämtningen bara får ske genom på förhand fastställda sökbegrepp. Först när detta automatiserade urval har skett kan någon ”ta del” av den information som inhämtas. Inget som inte träffas av sökbegreppen får lagras. […]

– Den reglerade signalspaningen kan liknas vid en liten trafikkontroll vid en hårt trafikerad motorväg där endast bilister som på olika sätt kan utgöra fara för andras säkerhet noteras och kontrolleras.

Så, råkar jag eller du av någon anledning skriva ett av dessa sökbegrepp i ett mail så kommer FRA att läsa vad vi skrivit. Vilka är då dessa sökbegrepp? Och är det inte högst troligt att de som borde övervakas använder sig av ett kodspråk, typ rövarspråket?

Läs vad andra bloggare skriver om FRA, signalspaning och signalspaningslagen.

16 mars 2009 at 22:39 4 kommentarer


Följ Nolog på:

RSS Nolog på Bloggy

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.