Posts tagged ‘Signalspaningslagen’

Lär dig mer om FRA

Testa att googla på FRA. Första länken som kommer upp är till just Försvarets radioanstalt som jag skrivit om tidigare. Efter den, så är det svårt att hitta något positivt skrivet om FRA. Här är några exempel:

Generellt sätt är bloggare, och andra som befinner sig på Internet, inte särskilt positiva till FRA. Det är kanske ingen nyhet. Men det här leder till att Internet översköljs av negativa artiklar, länkar och åsikter om lagen. Ska den negativa bilden av FRA ändras till en positiv, så måste flera börja skriva positiva saker som FRA för med sig. Självklart(!) ska inte Internet spammas med positiva saker bara för sakens skull. Men, var finns alla ordentliga och välformulerade argument? Regeringen ger några bra svar på signalspaning, men sen då?

Kuriosa. Vem/vilka kan logga in på den här sidan? Och vad döljer sig egentligen där bakom?

Annonser

19 mars 2009 at 21:05 1 kommentar

Vad är egentligen FRA?

FRA (Försvarets Radioanstalt) är en civil myndighet som bedriver signalspaning på uppdrag av regeringen, samt de myndigheter som regeringen bestämmer. Signalspaning möjliggör kartläggningen av yttre militära hot och andra utländska förhållanden som kan påverka Sveriges säkerhet, till exempel internationell terrorism. FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och bolag med teknisk informationssäkerhet.

Många likställer nog FRA med just signalspaning och signalspaningslagen, det är ju trots allt Sveriges signalspaningsorganisation. På regeringens webbplats hittar man lite frågor och svar om signalspaning. Nedan följer några utdrag från sidan:

Kommer inrikestrafik att vara föremål för signalspaning?

Nej. Rent tekniskt kan det inte helt uteslutas att inrikestrafik skulle kunna hamna i FRA:s system eftersom inrikes trafik förmedlas utan att den som kommunicerar kan påverka hur detta sker.

Alltså, det är rent tekniskt möjligt att inrikestrafik hamnar i FRA:s system?

Varför behövs inte brottsmisstanke som underlag för signalspaning?

Försvarsunderrättelseverksamhet har inget med brottsmisstankar att göra. Underrättelserna används inte som bevis mot någon i ett rättsligt förfarande. För det ändamålet finns möjlighet för polisen att använda hemliga tvångsmedel, t.ex. hemlig teleavlyssning. Det är oerhört viktigt att man gör en klar åtskillnad mellan polisens verksamhet, som riktas mot enskilda personer i Sverige som misstänks för ett brott, och försvarsunderrättelseverksamhet, som riktas mot andra stater och organisationer vars verksamhet påverkar svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Försvarsunderrättelseverksamheten varken kan eller får bidra till att i konkret brottsbekämpande syfte kartlägga en utpekad individs koppling till brottslig verksamhet.

Vilka är de främsta argumenten till varför signalspaningslagen behövs?

1. Under hela efterkrigstiden har det bedrivits en oreglerad signalspaning. Detta är inte acceptabelt ur ett integritetsperspektiv.

FRA kommer alltså förbättra integriteten för oss svenskar?

Hur tillgodoses skyddet av enskildas integritet?

Det finns flera starka kontrollmekanismer och funktioner som garanterar att signalspaning sköts enligt lagen:

– Den får inte avse endast en enskild fysisk person.
– Den måste vara proportionerlig i förhållande till det angivna syftet.
– Det måste vara klart att informationen inte kan inhämtas på ett mindre integritetspåverkande sätt.
– Dessutom är gränsen mycket tydlig gentemot exempelvis polisiär verksamhet.

Ger signalspaningslagen FRA rätt att ta del av all e-posttrafik som passerar landets gräns?

Nej, FRA får bara inhämta sådan information som är relevant för försvarsunderrättelseverksamheten. Det betyder att informationen ska ha betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet. Bara information som rör utländska förhållanden får inhämtas.

Detta säkerställs genom att inhämtningen bara får ske genom på förhand fastställda sökbegrepp. Först när detta automatiserade urval har skett kan någon ”ta del” av den information som inhämtas. Inget som inte träffas av sökbegreppen får lagras. […]

– Den reglerade signalspaningen kan liknas vid en liten trafikkontroll vid en hårt trafikerad motorväg där endast bilister som på olika sätt kan utgöra fara för andras säkerhet noteras och kontrolleras.

Så, råkar jag eller du av någon anledning skriva ett av dessa sökbegrepp i ett mail så kommer FRA att läsa vad vi skrivit. Vilka är då dessa sökbegrepp? Och är det inte högst troligt att de som borde övervakas använder sig av ett kodspråk, typ rövarspråket?

Läs vad andra bloggare skriver om FRA, signalspaning och signalspaningslagen.

16 mars 2009 at 22:39 4 kommentarer


Följ Nolog på:

RSS Nolog på Bloggy

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.